← Back to Movies

← Back to The Eel


Cast and Crew of The EelCast

Koji Yakusho
Takuro Yamashita
Misa Shimizu
Keiko Hattori
Akira Emoto
Tamotsu Takasaki
Jiro Nakajima Fujio Tokita
Sho Aikawa
Yuji Nozawa
Ken Kobayashi
Masaki Saito
Sabu Kawahara
Seitaro Misato
Etsuko Ichihara
Fumie Hattori
Eiji Dojima Tomorowo Taguchi
Emiko Yamashita Chiho Terada
Doctor Sansh˘ Shinsui
Keiji - A detective K˘ichi Ueda
Detective Ken Mitsuishi
Medical Examiner Hiroyuki Konishi
Gynaecolology Clinic Doctor Shoichi Ozawa
Jukichi Takada Makoto Sat?
Nakajima Fumio Tokita
Shinsh? Nakamaru
Sei Hiraizumi
Seiji Kurasaki
Toshir˘ Ishid˘
Masayuki Akinaga
Masahiro Noguchi
Takashi Odajima
Kentar˘ Sakai
Teresa Saponangelo
Kazuya Sasaki
Kazuyuki Senba
Rumi Shiina
Miho Shimizu
Ziko Uchiyama
Misako Nakajima Mitsuko Baisho

Crew

Sh?hei Imamura
Director
Sh?hei Imamura
Writer
Writer Daisuke Tengan
Shinichir˘ Ikebe
Original Music Composer
Writer Motofumi Tomikawa
Novel Akira Yoshimura
Production Design Hisao Inagaki
Cinematography Shigeru Komatsubara
Editor Hajime Okayasu
Set Decoration Yoshio Yamada
Set Decoration Toshiharu Aida
Makeup Artist Shigeko Ikawa
Costume Supervisor Kazuo Matsuda