← Back to Movies

← Back to Tokyo Godfathers


Cast and Crew of Tokyo GodfathersCast

Aya Okamoto
Miyuki
Hana Yoshiaki Umegaki
Toru Emori
Gin
Satomi Kourogi
Kiyoko
Mamiko Noto
Gin no Musume
Ry?ji Saikachi
Roujin
Ky?ko Terase
Sachiko
Rikiya Koyama
Shinrou
Yasuo Hiroya Ishimaru
Ta? Untenshu Kouichi Yamadera
Isha Akio Otsuka
Miyuki's father Y?saku Yara
Kaa-san (voice) Seiz? Kat?
Oota Shozo Iizuka

Crew

Editor Takeshi Seyama
Animation Shinji Hashimoto
Keiichi Suzuki
Music
Satoshi Kon
Screenplay
Satoshi Kon
Director
Satoshi Kon
Art Department Manager
Animation Masashi Ando
Producer Masao Takiyama
Producer Masao Maruyama
Writer Keiko Nobumoto
Animation Kumiko Kawana
Producer Shinichi Kobayashi
Producer Tar? Maki
Cinematography Katsutoshi Sugai
Key Animation Hideki Hamazu
Animation Shinji Otsuka
Animation Michiyo Suzuki
Animation Director Ken'ichi Konishi
Animation Shigeru Fujita
Animation Toshiyuki Inoue
Animation Hiroko Kazui
Animation Norio Matsumoto
Animation Hisashi Mori