Make Your Picks
← Back to MoviesCast and Crew of Female Prisoner #701: ScorpionCast

Meiko Kaji
Nami Matsushima (Sasori)
Rie Yokoyama
Katagiri
Isao Natsuyagi
Sugimi
Fumio Watanabe
Warden Goda
Yayoi Watanabe
Yukiko Kida
Y?ko Mihara
Masaki / Red-Haired Bully
Akemi Negishi
Otsuka
Hideo Murota
Okizaki
Kit˘ Yumiko Katayama
Nemoto Keiko Kuni
Morikawa Emi Jo
Imune Sue Mitobe
Dobashi Chie Kobayashi
Tatsuno Rie Yuki
Kaizutoshi Saburo Date
Furuya Shinz˘ Hotta
Soga Y?ichi Numata
Takeo Kamura
Shiro Hisano
Takenaka Takashi Hio
Hori K?ji Fujiyama
K˘ji Miemachi
Nenji Kobayashi
Toshiyuki Tsuchiyama
Tako Hachir˘
Oiwa Hideko Oda
Takagi Kaoru Sono
Hoya Sayoko Tanimoto
Keiko It˘
Kiyome Takemura
Ozama Midori Yamamoto
Toshie Kokabu
Hisako Yaohara
Lily Tachibana
Sumie Tachibana
Fumie Sh˘
Misa K˘no
Keiko Tsuzuki
K˘ichi Yamada
Chű Takatsuki
Chikara Gonoue
Osamu Kimura
Jir˘ Sagawa
Takeshige Hatanaka
Haruki J˘
Teruo Shimizu
Hisao Mizoguchi
Sakae Yamaura
Rie Shindo Hiroko Ogi
Mayumi Yoshida

Crew

Shunya Ito
Director
Producer Kineo Yoshimine
Original Music Composer Shunsuke Kikuchi
Editor Osamu Tanaka
Writer Hir˘ Matsuda
Writer Fumio K?nami
Comic Book T?ru Shinohara
Director of Photography Hanjir˘ Nakazawa
Art Direction Tadayuki Kuwana
Set Decoration Yoshitaka Kamiya
Costume Design Minako Uchiyama
Makeup Artist Yoshisabur˘ Susuki