Make Your Picks
← Back to Movies

← Back to Dolls


Cast and Crew of DollsCast

Miho Kanno
Sawako
Hidetoshi Nishijima
Matsumoto
Tatsuya Mihashi
Hiro, the Boss
Chieko Matsubara
Ryoko, the Woman in the Park
Kyoko Fukada
Haruna Yamaguchi, the Pop Star
Nukui, the Fan Tsutomu Takeshige
Kayoko Kishimoto
Haruna's Aunt
Kanji Tsuda
Young Hiro
Young Ryoko Yűko Daike
Haruna's Manager Ren Osugi
Matsumoto's Colleague Nao Ohmori
Yakuza Koji Kiryu

Crew

Joe Hisaishi
Original Music Composer
Takeshi Kitano
Screenplay
Takeshi Kitano
Director
Takeshi Kitano
Editor
Director of Photography Katsumi Yanagijima
Production Design Norihiro Isoda
Producer Takio Yoshida
Costume Design Yohji Yamamoto
Sound Designer Senji Horiuchi
Producer Masayuki Mori
Foley Akihiko Okase