← Back to MoviesCast and Crew of The White Sun of the DesertCast

Anatoliy Kuznetsov
????? ?????
Spartak Mishulin
????
Pavel Luspekayev
?????????
?????? ??????? Kakhi Kavsadze
Nikolai Godovikov
???????
Lidiya Smirnova
?????
Tatyana Tkach
?????
??????? Musa Dudayev
??????? Nikolai Badyev
???????? ????????? Galina Luchai
??????? Galina Umpelyova
Andrey Smirnov
Yakov Bazelyan

Crew

Isaak Shvarts
Original Music Composer
Rustam Ibragimbekov
Screenplay
Director Vladimir Motyl
Writer Mark Zakharov
Writer Valentin Ezhov
Director of Photography Eduard Rozovsky
Valery Kostrin
Production Design
Editor V. Nesterova